ALGEMENE VOORWAARDEN

HUUR-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALVERO KANTOORMEUBELVERHUUR® B.V.

I. ALGEMEEN.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.
Indien en voorzover er Uwerzijds twijfel is over strekking of bedoeling van enige bepaling van onze voorwaarden, zijn wij gaarne bereid U desgevraagd schriftelijk de gevraagde uitleg te geven.
Indien enige bepaling van onze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest nagelegen volgens de Wet wel toegestane bepaling danwel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt geoordeeld.
Deze voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt de bedrijfsactiviteiten, zoals die door ons worden verricht, kort gezegd inhoudende de verhuur en verkoop van kantoormeubelen, alles in de meest ruime zin van het woord.
In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

II.  OFFERTES.

Al onze offertes en aanbiedingen worden gedaan, en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats uitgaande van het van toepassing zijn van onze voorwaarden en met inachtneming van die voorwaarden. Een en ander houdt in, dat mogelijke voorwaarden Uwerzijds, voor zover die strijdig zijn met en/of meer of anders behelzen dan deze voorwaarden en voorzover daarover geen uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming is bereikt, niet van toepassing zijn. Door een order te plaatsen doet U uitdrukkelijk afstand van het van toepassing zijn van Uw voorwaarden.
Onze offertes zijn uiteraard steeds vrijblijvend, behoudens voorzover in de offerte anders is aangegeven. Ditzelfde geldt voor alle bij onze offerte verstrekte gegevens. Alle bij onze offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voorzover dat uitdrukkelijk is meegedeeld.
Voor het tot stand komen van een overeenkomst zijn wij steeds bereid om alle door U noodzakelijk geachte informatie te verstrekken, zodat U van alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende op de hoogte bent. Wij gaan er van uit, dat U van Uw kant aan ons eveneens alle noodzakelijke informatie verschaft, zodat ook wij van alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende op de hoogte zijn.

III. DE OVEREENKOMST.

Een overeenkomst komt tot stand, zodra wij van U een door U rechtsgeldig getekende opdracht hebben ontvangen.
Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons bevestigd zijn.
Bij elke overeenkomst geldt dat deze onzerzijds slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat U - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van Uw verplichtingen uit de overeenkomst. In dat geval wordt U uiteraard in de gelegenheid gesteld op deugdelijke wijze van Uw kredietwaardigheid te doen blijken.
Wij zijn voorts gerechtigd om na het aangaan van de overeenkomst, alvorens  (verder) te presteren van U zekerheid te eisen, dat U aan Uw betalingsverplichtingen zult voldoen.

IV. HUURVOORWAARDEN.

Indien sprake is van een overeenkomst van verhuur, verplicht U zich tot het in ontvangst nemen van de goederen op datum van aflevering. Dat moment geldt als aanvang van de huur. Wij doen ons best ons aan de afgesproken levertijd te houden, doch zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij U ontstaat door vertraging. De huur eindigt op het moment dat wij de goederen retourhalen.
Als minimale huurperiode geldt 4 weken. Wij zijn gerechtigd bij orders  tot een door ons te bepalen bedrag voor die eerste 4 weken een eenmalige toeslag in rekening te brengen.
De verschuldigde huursom is na afloop van de eerste 4 weken steeds per week verschuldigd, waarbij gedeelten van een week als hele week berekend worden.
Wij zijn gerechtigd om na afloop van het kalenderjaar de huurprijs aan te passen op grond van het inflatiepercentage. Indien geen termijn is overeengekomen geldt een door U te hanteren opzegtermijn van 10 werkdagen. U dient de huur wel schriftelijk op te zeggen.
Uiteraard verlenen wij in geval van gebreken, die niet het gevolg zijn van onjuist gebruik, service.
Het is u uitdrukkelijk verboden het gehuurde zelf te wijzigen of te verplaatsen. U dient ons daartoe opdracht te geven. De met de werkzaamheden gepaard gaande kosten worden U op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
U  bent aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, aan het gehuurde en indien herstel onmogelijk is, bent U de nieuwwaarde verschuldigd.
Het is verboden om in of aan het gehuurde een wijziging aan te brengen en/of aan het gehuurde enige reparatie te verrichten, dan wel deze handelingen door derden te doen verrichten. U bent derhalve verplicht eventuele reparaties op Uw kosten door ons te laten uitvoeren.
U bent verplicht het gehuurde in eigen beheer te houden en het te behandelen en te bewaren als een goed huisvader.
U dient ons te allen  tijde toegang te verschaffen om het gehuurde te kunnen inspecteren.
U dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren, indien U surséance van betaling aanvraagt en/of in staat van faillissement dreigt te geraken en/of derden beslag heb-ben gelegd op het gehuurde.
Uiteraard mag U het gehuurde niet aan derde(n) verhuren en/of verkopen en/of anderszins belasten.
U dient te zorgen voor een deugdelijke verzekering tegen alle van buiten komend onheil en wel op basis van de nieuwwaarde, zoals te doen gebruikelijk  bij een inboedel- en/of inventarisverzekering.
Op de dag waarop de huurovereenkomst een einde neemt, bent U verplicht het gehuurde aan ons terug te geven in dezelfde staat waarin U het gehuurde heeft ontvangen, normale slijtage daaronder uiteraard niet begrepen.
Aflevering en retourhalen geschiedt uitsluitend op werkdagen en wel tijdens kantooruren.

V.  KOOPOVEREENKOMST.

U wordt eerst eigenaar van door U gekochte en door ons geleverde goederen op het moment, waarop U de verschuldigde prijs, eventueel vermeerderd met de rente en kosten inclusief mogelijk voorafgaande levering, zult hebben voldaan.
U bent verplicht het gekochte op afroep door ons terstond af te nemen. Wij zijn gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen, indien afname niet uiterlijk acht dagen na afroep heeft plaatsgevonden.
Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor -tenzij anders overeengekomen- dat deze binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de goederen vanaf de eerste dag van de zesde maand voor afhalen gereed en zijn wij gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens bent U vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd.

VI. PRIJZEN

Al onze  prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, af magazijn, exclusief B.T.W., administratiekosten, verzendkosten, verzekeringskosten, invoerrechten en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Nederlandse valuta.
Voor een overeengekomen prijs geldt dat wij deze prijs zo nauwkeurig mogelijk hebben bepaald en ons daarbij gebaseerd hebben op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende en bekende desbetreffende kosten. In geval een van die kostprijsfactoren in bijzondere mate wijzigt, dan zullen wij U daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met U in overleg treden omtrent de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke prijs. 
Indien U na opgave onzerzijds niet binnen de alsdan te stellen termijn van ten hoogste 10 werkdagen schriftelijk hebt medegedeeld, dat U met de door ons voorgestelde prijswijziging niet akkoord bent, dan geldt hetgeen terzake door ons is medegedeeld en komt de aldus ontstane nieuwe prijs in de plaats van de oude. In geval van prijswijziging, welke binnen de gestelde termijn niet door U wordt geaccepteerd, behouden wij ons uiteraard het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. Indien er sprake is van een prijswijziging tengevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid, waaraan beide partijen zich uiteraard te houden hebben.

VII. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

Uw order wordt door ons uitgevoerd overeenkomstig de door U voor akkoord getekende offerte, althans overeenkomstig de door U verstrekte schriftelijke opdracht.
Verzending van geleverde goederen vanaf ons magazijn geschiedt voor onze rekening en risico.
Indien door ons voor de verpakking en/of het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking zijn gesteld of door een derde al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, bent U verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden etc. terug te zenden naar het door ons opgegeven adres, bij gebreke waarvan U aan ons vervangende schadevergoeding verschuldigd bent.

VIII. TERMIJNEN.

Door ons opgegeven en vastgelegde termijnen zijn behoudens nadrukkelijke schriftelijke vastlegging daarvan geen fatale termijnen.
Wij streven ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren en zullen U tijdig berichten, indien deze termijn niet gehaald wordt.
Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
Indien U ons na het verstrijken van de overeengekomen termijn alsnog een fatale termijn stelt, dan dient U daarbij boven de overeengekomen termijn een termijn van tenminste 15 werkdagen in acht te nemen.
Wij achten ons overigens pas dan in verzuim, indien U ons daarvan schriftelijk in gebreke hebt gesteld.

IX. OVERMACHT.

Indien wij buiten ons toedoen niet of niet tijdig kunnen presteren, zijn wij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Het gaat daarbij om de omstandigheid, welke niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in onze branche geldende opvattingen voor onze rekening komt, als zodanig geldt in ieder geval de omstandigheid dat onze leverancier niet, niet juist of niet tijdig levert.
Mocht ten gevolge van deze omstandigheid voor ons een vordering ontstaan op een derde en stijgt die vordering uit boven het door ons op de in de branche gebruikelijke wijze vast te stellen geleden nadeel, dan zullen wij die vordering op die derde voor dat meerdere desgevraagd aan U overdragen.
Wij zullen U zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, indien zich naar ons oordeel een overmachtsituatie voordoet en met U overleggen over de termijn waarbinnen wij alsnog zullen presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
Indien de overmachtsituatie van blijvende aard is, dan geldt dit als een voor U en ons onvoorziene omstandigheid en hebben wij over en weer het recht de overeenkomst ontbonden te beschouwen. Noch U noch wij kunnen dan aanspraak maken op enige schadevergoeding, maar geldt wel het in artikel 3 bepaalde.

X. BETALING.

Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te worden voldaan contant bij aflevering, maar uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking - behoudens voor geval er sprake is van een door ons schriftelijk erkende opeisbare vordering Uwerzijds - en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. De betaling strekt overigens steeds ter voldoening van de door U verschuldigde rente, alsmede de door ons gemaakt invorderings- en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande factuur.
Indien zonder schriftelijk protest Uwerzijds 8 werkdagen verstreken zijn na verzending van de factuur, gaan wij er van uit, dat U zich met de factuur kunt verenigen.
In geval dat U:

in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag gelegd wordt op het geheel of een gedeelte van Uw eigendom;
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
een op grond van de wet of anderszins op U rustende verplichting ten opzichte van ons niet nakomt;
nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
besluit tot staking c.q. overdracht van Uw onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan;
hebben wij het recht alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen, en wordt al het op dat moment aan ons verschul¬digde direct opeisbaar. Wij zijn dan ook ontslagen van onze verplichting tot presteren, uit welke hoofde dan ook.

Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgehad, bent U vanaf de dag van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2 %. Voor elke door ons te zenden aanmaning bent U de daarvoor door ons steeds vast te stellen kosten verschuldigd. Alle door ons te maken buitengerechtelijk kosten komen eveneens voor Uw rekening.
Voor wat betreft die kosten geldt, dat deze vastgesteld worden overeenkomstig het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en berekend over de hoofdsom, te vermeerderen met de verschuldigde rente.

XI. RECLAME.

Eventuele reclames worden - hoewel het bekend is, dat wij geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook accepteren - slechts in behandeling genomen, indien deze ons schriftelijk bereiken binnen 10 dagen na levering van de betreffende goederen. De reclame dient teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten. Mochten wij Uw klachten gegrond achten dan verplichten wij ons uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie, c.q. U te crediteren tot het bedrag van die prestatie.

XII. AANSPRAKELIJKHEID.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik of de verwerking van de door ons geleverde goederen uit. U dient steeds zelf voor gebruik c.q. wederverkoop te onderzoeken of de door ons geleverde goederen daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor U of een derde deze goederen wil gebruiken.  Betreft het goederen die door een derde verwerkt gaan worden, dan dient U die derde te wijzen op de inhoud van onze voorwaarden, vrijwaart U ons althans voor even-tuele schadeaanspraken van die derde. Anders is het, indien U kunt bewijzen, dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld onzerzijds. In dat geval is onze aansprakelijkheid overigens beperkt tot de waarde van onze leverantie, blijkende uit de desbetreffende factuur.
Wij zijn uiteraard verzekerd tegen de normale bedrijfsrisico's en in voorkomende gevallen is beslissend hetgeen in de desbetreffende polis is opgenomen.
Van geen van de door ons geleverde goederen zijn wij producent, zodat wij elke productaansprakelijkheid uitsluiten.

XIII.  ZEKERHEDEN.

Tot op het moment dat U aan al Uw desbetreffende verplichtingen aan ons hebt voldaan, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom.
Voorts verleent U ons reeds nu voor het geval de goederen niet bij aflevering betaald worden onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die goederen en zullen wij U desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
In geval U de overeengekomen prijs nog niet hebt voldaan en U de betreffende goederen aan een derde hebt verkocht en geleverd dan verleent U ons reeds nu voor dat geval onherroepelijke volmacht en verschaft U ons alle noodzakelijke informatie, - zulks op straffe  van een boete ter grootte van tenminste het betreffende factuurbedrag - tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zullen wij U desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

XIV. GESCHILLENREGELING.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met  - waar mogelijk - uitsluiting van internationale wetgeving.
 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van  feitelijke als  van juridische aard, zullen naar onze keuze bij uitsluiting worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde rechter, of de volgens geldende competentieregels bevoegde rechter. Voor de vaststelling van de keuze dient U zich in voorkomende gevallen middels een aangetekend schrijven tot ons te wenden, waarna wij U zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen onze keuze bekend zullen maken.

 

Aldus vastgesteld door de directie van ALVERO Kantoormeubelverhuur® B.V. en gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nr. 3437 op 24 februari 1997.

Download de Algemene Voorwaarden als PDF: http://www.alvero.nl/files/huurvoorwaarden.pdf