PRIVACY EN COOKIE POLICY

Augustus 2018

Over Alvero Kantoormeubelverhuur B.V.

Alvero Kantoormeubelverhuur B.V. (hierna: “Alvero”, “wij”, “ons”) is gevestigd aan de Mechanisatieweg 8, 4906 AE, te Oosterhout en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20050223. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld aan Saskia Bos, de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Alvero, aan de hand van de onder punt 14 genoemde contactgegevens.

Deze Privacy Policy

Dit is een document waarin wij uitleggen hoe Alvero met uw persoonsgegevens omgaat (hierna: ‘’Privacy Policy’’). Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze leverancier bent, klant bij ons bent of wanneer u onze website www.alvero.nl (hierna: ‘’Website’’) bezoekt.

Voor Alvero is de privacy van klanten, leveranciers en websitebezoekers uiterst belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, zoals de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Deze Privacy Policy is te raadplegen, downloaden en printen via onze Website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: “Persoonsgegevens”). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Onder meer het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt “verwerken” genoemd.

Hoe verkrijgt Alvero Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken de Persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers en leveranciers op basis van de Persoonsgegevens die jullie aan ons verstrekken. Dat zal veelal zo zijn wanneer u een overeenkomst met ons sluit voor het leveren of huren van onze kantoormeubelen, of uw gegevens doorgeeft bij een verzoek om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze Website, of onze nieuwsbrief te ontvangen.

Is het verplicht om Persoonsgegevens te verstrekken?

U hebt altijd zelf de keuze of u Persoonsgegevens aan ons wenst te verstrekken, maar wij wijzen er u wel op dat wij zonder uw Persoonsgegevens geen uitvoering kunnen geven aan een eventuele overeenkomst. Immers, wij hebben bepaalde gegevens nodig voor de onder 6. genoemde doeleinden.

Welke (categorieën van) Persoonsgegevens verwerkt Alvero en voor welk doel gebruikt zij die Persoonsgegevens?

Om u een indruk te geven van de Persoonsgegevens die Alvero verwerkt, vindt u hieronder een schema met voorbeelden van (categorieën van) Persoonsgegevens die wij verwerken en redenen waarom wij die Persoonsgegevens verwerken.

Alvero kan onder andere de volgende (Persoons)gegevens van klanten, websitebezoekers en leveranciers verwerken:

Persoonsgegevens

 1. NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail).
 2. Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer en mogelijke betalingsachterstanden.

Doel van het gebruik

1. 

 • Om offertes op te kunnen stellen of op te kunnen vragen en een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Om de overeenkomst die u met ons heeft, of wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren (o.a. het bestellen, leveren en/of ophalen van goederen);
 • Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • Om contact met u op te kunnen nemen.

2.
Om de door u verschuldigde betalingen te kunnen factureren en/of betalingsherinneringen te versturen;
Om uw facturen te kunnen voldoen.

Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

Om Persoonsgegevens te mogen verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. Alvero verwerkt Persoonsgegevens:

 • op basis van expliciete toestemming, bijvoorbeeld wanneer u expliciete toestemming geeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;
 • in het kader van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst; dan wel
 • op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer wij financiële gegevens dienen te verstrekken aan de Belastingdienst.

Delen we uw Persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen onder meer de volgende derde partijen inschakelen bij de uitoefening van onze activiteiten, in het bijzonder voor bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld een systeembeheerder, IT-leverancier, externe transporteurs en het financiële administratiekantoor.

Voor zover deze derden daarbij uw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons op basis van een verwerkersovereenkomst, om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw Persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties. Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Het gebruik van de Website door minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u via de Website alleen Persoonsgegevens aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger(s) die deze Privacy Policy heeft of hebben gelezen.

Hoe worden de Persoonsgegevens beveiligd?

Wij doen ons uiterste best om te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens te hanteren dat gezien de stand van de techniek voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere data die u aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden en/of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit brengt mee dat wij uw gegevens in principe bewaren zolang de zakelijke- of klantrelatie duurt en financiële verplichtingen zijn afgewikkeld of zoveel langer als nodig is conform de (wettelijke) bewaartermijnen.

Links naar websites van anderen

Onze Website kan links naar websites van derden en naar social media platformen bevatten. Zodra u een link hebt gebruikt om onze Website te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die u bezoekt omgaat met uw Persoonsgegevens en uw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met uw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden u aan vooraf de Privacy Policy van de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform te raadplegen.

Welke rechten heb ik als Betrokkene?

Alvero vindt het belangrijk dat uw Persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heeft u als Betrokkene:

 • recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • in bepaalde gevallen waarin de wet voorziet, zoals wanneer u meent dat de verwerking niet langer noodzakelijk of (anderszins) onrechtmatig is, recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • onder bepaalde omstandigheden, recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op overdracht van uw gegevens (als wij de Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming).

Als u één van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met Saskia Bos via onderstaande contactgegevens.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten?

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, een van bovengenoemde verzoeken wenst te doen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via: [email protected] of telefonisch via: 0162-447337. Wij streven ernaar uw verzoek binnen vier weken na ontvangst op uw bericht, verzoek of klacht te reageren.

Mocht de wijze waarop wij een klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen en/of bent u ontevreden met de wijze waarop Alvero uw Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en daar een klacht indienen (hierna: “AP”). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan door ons worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Ook kunnen we u over wijzigingen informeren via onze nieuwsbrieven.

Cookies

Om u inzicht te kunnen geven in alle cookies die Alvero op uw (mobiele) apparaat plaatst, maakt Alvero gebruik van een Cookiebot. In onze Cookie Policy – te vinden op https://www.alvero.nl/nl/privacy-verklaring-cookiebeleid – kunt u alle informatie vinden met betrekking tot de cookies die Alvero plaatst en kunt u uw toestemming daaromtrent wijzigen.